ECAV.sk

Evanjelický cirkevný zbor Nemcovce

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Ján 3,16

Vitajte na stránke CZ Nemcovce

Milí priatelia, oznamy na tento týždeň;


Poďakovanie za úrody zeme, nedeľa 24.10.2021 služby Božie:


o 8 h Šarišská Poruba

o 9:15h v Nemcovciach,

o 10:30h v Lade.

SB sa budú konať v režime OTP a kapacita kostolov sa môže naplniť na 25%.


Biblické hodiny:

V stredu o 17:00 v Lade a o 18:00 v Šar. Porube a vo štvrtok o 17:00 v kostole v Nemcovciach. Srdečne pozývame. Budú sa konať v režime základ.


Konfirmácia prvý ročník bude v sobotu o 9:00 na fare v Nemcovciach.


Druhý ročník sa stretne v sobotu o 10:00 na fare.


Detská besiedka bude v nedeľu o 13:30 na fare.


"zd"


Dávame do pozornosti informácie ohľadom platby cirkevného príspevku; Cirkevný príspevok je povinný odvádzať každý člen cirkevného zboru vo výške určenej zborovým konventom. Pre každého člena nášho zboru je výška cirkevného príspevku pre kalendárny rok 2021
12 €

Cirkevný príspevok je možné zaplatiť v hotovosti u pokladníčky vašej fílie alebo na účet zboru. Údaje k platbe cirkevného príspevku cez účet/internet banking:

Číslo bankového účtu zboru:

SK5102000000004072843953

Variabilný symbol: rok (2021)


Špecifický symbol: počet osôb za koľkých platíte cirkevný príspevok (napr: 4)


Správa pre prijímateľa: priezvisko, meno , obec

Je potrebné uviesť všetky údaje, aby bolo možné Vašu platbu správne priradiť