ECAV.sk

Evanjelický cirkevný zbor Nemcovce

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Ján 3,16

Vitajte na stránke CZ Nemcovce

ROZPIS SB -FEBRUÁR 2018

02.02.2018 Predstavenie Pána Ježiša
18:00 Šarišská Poruba

04.02.2018 Nedeľa po Deviatniku
9:00 Nemcovce
10:30 Lada
Texty: Jon 3, 1-10; 2K 12, 1-10


11.02.2018 Nedeľa Predpôstna
9:00 Šarišská Poruba
10:30 Lipníky
Texty: Am 5, 1-24; 1K 13, 1-13


18.02.2018 1.nedeľa pôstna
9:00 Nemcovce – zborový konvent


25.02.2018 2.nedeľa pôstna
9:00 Šarišská Poruba
10:30 Lipníky
Texty: Iz 5, 1-7; 1Tes 4, 1-7


Biblické
Utorok -  Lada 17:00
Šarišská Poruba 18:00
Štvrtok - Nemcovce 18:00


DOBROVOĽNÁ ZBIERKA Pre Lukáša & Samka Mariňákových

„Neodopieraj dobrodenie tomu, kto ho potrebuje, ak je v tvojej moci vykonať to.“ Kniha Prísloví 3,27
Číslo účtu, na ktorý môžete poukázať svoj dar:

IBAN SK 46 0900 0000 0051 1059 2003


Konfirmácia

V sobotu 1. a 2. ročník o 9:00


Náboženstvo

Podľa školského rozvrhu


Detská besiedka

Každú nedeľu o 13:30


Dorast

Každý piatok o 17:00


Stále ponúkam možnosť prislúžiť VP so spoveďou aj v domácnosti pre starších a chorých členov nášho zboru – OZVITE sa mi na faru


Na webovej stránke: www.modlitby.sk/500/ prebieha modlitebná aktivita 500 dní modlitieb za cirkev. Modlitby začali 18.6.2016 (500 dní do reformácia) a vyvrcholia na jubileum 31.10.2017. Námety sú k dispozícii pri vchode do chrámu Božieho.