ECAV.sk

Evanjelický cirkevný zbor Nemcovce

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Ján 3,16

Vitajte na stránke CZ Nemcovce

ROZPIS SB - DECEMBER


10.12.2017 2.nedeľa adventná
9:00 Nemcovce – Spoveď + VP
10:30 Lada – Spoveď + VP

17.12.2017 3.nedeľa adventná
9:00 Šarišská Poruba – Spoveď + VP
10:30 Lipníky – Spoveď + VP

24.12.2017 4.nedeľa adventná
9:00
Lada
Texty
: Iz 62, 6-12 R 10, 4-8

24.12.2017 Štedrý večer
15:30 Lipníky
17:00 Nemcovce

25.12.2017 1.slávnosť vianočná
9:00 Nemcovce
10:30 Lada

26.12.2017 2.slávnosť vianočná
9:00 Šarišská Poruba – Spoveď + VP
10:30 Lipníky – Spoveď + VP

31.12.2017 Nedeľa po Vianociach
9:00 Nemcovce
Texty: Iz 63, 7-8.15-16; Žid 2, 11-13

31.12.2017 Závierka občianskeho roka
15:30 Lipníky
17:00 Šarišská Poruba

ROZPIS SB -JANUÁR 2018

01.01.2018 Nový rok
9:00 Nemcovce
10:30 Lada

06.01.2018 Zjavenie Krista Pána mudrcom
9:00 Šarišská Poruba
10:30 Lipníky

07.01.2018 1.nedeľa po Zjavení
9:00 Nemcovce
10:30 Lada
Texty: Joz 3, 5-11.17; Kol 1, 15-19

14.01.2018 2.nedeľa po Zjavení
9:00 Šarišská Poruba
10:30 Lipníky
Texty: 2M 33, 17-23; Ef 1, 7-14

21.01.2018 3.nedeľa po Zjavení
9:00 Nemcovce
10:30 Lada
Texty: 2M 3, 1-10; F 2, 12-13

28.01.2018 Nedeľa Deviatnik
9:00 Šarišská Poruba
10:30 Lipníky


Adventné večierne:
Utorok -  Lada 17:00
Šarišská Poruba 18:00
Štvrtok - Lipníky 17:00
Nemcovce 18:00


DOBROVOĽNÁ ZBIERKA Pre Lukáša & Samka Mariňákových

„Neodopieraj dobrodenie tomu, kto ho potrebuje, ak je v tvojej moci vykonať to.“ Kniha Prísloví 3,27
Číslo účtu, na ktorý môžete poukázať svoj dar:

IBAN SK 46 0900 0000 0051 1059 2003


Konfirmácia

V sobotu 1. a 2. ročník o 9:00


Náboženstvo

Podľa školského rozvrhu


Detská besiedka

Každú nedeľu o 13:30


Dorast

Každý piatok o 17:00


Stále ponúkam možnosť prislúžiť VP so spoveďou aj v domácnosti pre starších a chorých členov nášho zboru – OZVITE sa mi na faru


Na webovej stránke: www.modlitby.sk/500/ prebieha modlitebná aktivita 500 dní modlitieb za cirkev. Modlitby začali 18.6.2016 (500 dní do reformácia) a vyvrcholia na jubileum 31.10.2017. Námety sú k dispozícii pri vchode do chrámu Božieho.