ECAV.sk

Evanjelický cirkevný zbor Nemcovce

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Ján 3,16

Vitajte na stránke CZ Nemcovce

4.nedeľu po Svätej Trojici, 10.7.2022 budú služby Božie iba v Nemcovciach o 9h, pamiatka posvätenie chrámu Božieho.


Sviatok Cyrila a Metoda  utorok 5.7.2022, služby Božie v Lade o 9h.


Sviatok Jána Husa, streda 6.7.2022,  služby Božie v Šarišskej Porube o 18h.


Dávame do pozornosti informácie ohľadom platby cirkevného príspevku; Cirkevný príspevok je povinný odvádzať každý člen cirkevného zboru vo výške určenej zborovým konventom. Pre každého člena nášho zboru je výška cirkevného príspevku pre kalendárny rok 2022
15 €

Cirkevný príspevok je možné zaplatiť v hotovosti u pokladníčky vašej fílie alebo na účet zboru. Údaje k platbe cirkevného príspevku cez účet/internet banking:

Číslo bankového účtu zboru:

SK51 0200 0000 0040 7284 3953

Variabilný symbol: rok (2022)


Špecifický symbol: počet osôb za koľkých platíte cirkevný príspevok (napr: 4)


Správa pre prijímateľa: priezvisko, meno , obec

Je potrebné uviesť všetky údaje, aby bolo možné Vašu platbu správne priradiť