ECAV.sk

Evanjelická cirkev a. v. Svätý Jur

Blahoslavený národ, ktorému je Bohom Hospodin!

Najčítanejšie články

Odkazy

Čo sa práve deje?

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Svätý Jur

VÝBEROVÉ KONANIE na pozíciu RIADITEĽ(KA) materskej školy

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku vo Svätom Jure v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie :

riaditeľa CMŠ Betlehem, Dr. Kautza 4, 900 21 Svätý Jur

Predpoklady na výkon pozície riaditeľa školy sú stanovené podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme:

A/ KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY:

Kvalifikačné predpoklady požadovaného študijného odboru pre príslušný druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - príloha č. 1 – Časť I. Učiteľ materskej školy

- pedagogická prax minimálne 5 rokov,

B/ OSTATNÉ PREDPOKLADY:

- prvá atestácia (I. kvalifikačná skúška alebo jej náhradná forma) požadovaná

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

- bezúhonnosť

- zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť pre prácu),

- ovládanie štátneho jazyka,

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

- znalosť tvorby školského vzdelávacieho programu

-orientácia v problematike predprimárneho vzdelávania

-znalosť príslušnej školskej legislatívy

- usporiadaný rodinný život

- komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti

- znalosť cudzieho jazyka (anglicky, nemecky) vítaná

- znalosť práce s PC (MS Office, Internet)

PRIHLÁŠKU DO VÝBEROVÉHO KONANIA DOLOŽENÚ O:

1. žiadosť o zaradenie do výberového konania,

2. doklady o vzdelaní,

3. doklad o absolvovaní prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy

4. doklad o potvrdení pedagogickej praxe, osobitne riadiacej praxe (nie starší ako 1 mesiac), riadiaca práca nie je podľa zákona podmienka,

5. výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace),

6. návrh koncepcie rozvoja materskej školy,

7. profesijný životopis,

8. preukázanie zdravotnej spôsobilosti, telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa školy - potvrdenie (podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých prepisov),

9. kópie certifikátov, alebo dokladov preukazujúcich absolvovanie ďalšieho vzdelávania,

10. v prípade, ak uchádzač je členom iného CZ (ako CZ ECAV Svätý Jur), stanovisko zborového farára

11. písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zasielajte do 9.6.2017 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky) v obálke s označením „Výberové konanie Riaditeľ CMŠ Betlehem – NEOTVÁRAŤ“ na adresu:

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku

Prostredná 37,

900 21 Svätý Jur

Termín a miesto výberového konania budú oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí splnia všetky podmienky zaradenia do výberového konania.

Vo Svätom Jure 19.5.2017